Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Minicamping De Appelboom
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die gedaan worden en alle overeenkomsten die zijn
gesloten tussen Minicamping De Appelboom en de huurder van de campingplaats.
Bij Minicamping De Appelboom kunnen alleen boekingen gedaan worden voor caravan, tent , vouwwagen en
camper.
De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door Minicamping De Appelboom aan de huurder verstrekte
informatie.
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
De huurder zorgt ervoor dat de elektriciteit, gas- en waterinstallatie in zijn verblijf voldoen aan de geldende
normen en dat deze zijn goedgekeurd.
Het is aan de huurder niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien,
omheiningen of afscheidingen aan te brengen zonder toestemming van Minicamping De Appelboom.
Minicamping de Appelboom is bevoegd een aanbetaling te vragen van 50%. Het staat Minicamping De
Appelboom vrij de overeenkomst te ontbinden bij gebreke van de aanbetaling.
Minicamping De Appelboom is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade, van welke aard
dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op haar terrein. Sluit uw kampeermiddel bij afwezigheid goed af
en laat geen waardevolle spullen achter.
De huurder is jegens minicamping De Appelboom aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door
het toedoen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logees of door hem toegelaten bezoekers.
Minicamping De Appelboom is niet aansprakelijk voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van
technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het terrein.
Indien vast zal komen te staan dat Minicamping De Appelboom aansprakelijk is voor door huurder geleden
schade, dan zal deze schade-uitkering nooit meer bedragen dag het bedrag dat door de WA-verzekeraar van
minicamping De Appelboom in het voorkomend geval zal worden vergoed.
Minicamping De Appelboom is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
Indien de huurder voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen periode
verschuldigd.
Indien de huurder, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst en de huisregels
ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft heeft Minicamping De Appelboom het
recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de huurder de kampeerplaats te
ontruimen binnen de door de Minicamping gestelde termijn en het terrein ten spoedigst te verlaten.
Indien de huurder nalaat de plaats te ontruimen, is minicamping De Appelboom gerechtigd op kosten van de
huurder deze te ontruimen.

Contact

Minicamping De Appelboom

Ottersweg 2

7136 KR Zieuwent

Mobiel: 06-19824399

Minicampingdeappelboom@gmail.com

Extra's

  • Wasmachine*
  • Centrifuge

*tegen betaling

Gratis

  • Wifi
  • Overdekte fietsenstalling

 

© 2021 Minicamping de Appelboom | 3Ddude website